Proje Finansmanı (Project Finance)

Haber Kategorisi: Finans Yazar: Site Editörü Yayın Tarihi/Saati: 14 Mart 2011 - 23:57
0

Proje Finansmanı (Project Finance) Nurgül Chambers

 

Proje Finansmanı (Project Finance)

1. Giriş

Yıllardır uygulanan ve bilinen finansman yöntemine göre işletmeler yatırımlarını finanse etmek için aldıkları krediler karşılığında sahip oldukları varlıkları teminat olarak göstermek durumundadır. Bu yöntemde işletme bir bütün olarak ele alınır ve kredibilitesi, başka bir deyişle kredi vermeye değer olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Böyle bir işleyiş kredi veren kuruluşlara güven sağlarken işletmelerin riskini artırmaktadır. Çünkü işletme beklediği karlılığı gerçekleştiremezse aldığı kredinin anapara ve faizini ödeme güçlüğüne düşebilir. Bu durum, işletmenin teminat karşılığı gösterdiği varlıklarına banka tarafından el konulmasının yanısıra, alınan kredinin büyüklüğüne bağlı olarak, işletmenin varlığının tehlikeye düşmesi gibi istenmeyen sonuçlara bile neden olabilir.

Son yıllarda, yatırımların finansmanında yeni bir yaklaşım olan proje finansmanı yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Proje finansmanı bilinen finansman yöntemlerinden daha farklı bir yapı sergiler. Proje finansmanında, kredi verilen işletmenin kredibilitesinden çok projenin göstereceği performans dikkate alınır.

2. Proje Finansmanının Tanımı

Proje finansmanı, belirli bir projenin uygulanmaya başlanmasında ve geliştirilmesinde geri dönülemez finansmanı içeren ve borcun geri ödenebilmesi için proje sponsorunun kredibilitesinden çok projenin gelecekte yaratacağı nakit akışlarının ve projenin varlıklarının esas alındığı bir finansman türüdür.

Başka bir deyişle, proje finansmanı proje için verilen kredinin geri ödenmesinde projenin yaratacağı nakit akışlarının dikkate alınmasını ve proje kapsamındaki varlıkların güvence olarak kabul edilmesini içeren bir finansman yöntemidir. Bu yöntemde projenin hayata geçirilmesiyle doğacak nakit akışları, projenin finansmanında kullanılan kredinin anapara ve faizlerinin ödenmesinde bir kaynak teşkil etmektedir.

Proje finansmanında, projeye kredi sağlayanlar projeyi uygulayacak işletmenin sahip olduğu varlıkları değil de proje kapsamında bulunan varlıkları güvence olarak dikkate alırlar. Proje varlıklarının tümü borç verenlere teminat olarak gösterilir. Böylece işletme proje kapsamında yer almayan varlıklarını güvence olarak göstermek zorunda kalmaz. Başka bir deyişle, işletme almış olduğu uzun süreli ve yüksek tutarlı kredi nedeniyle bir bütün olarak risk altına girmekten kurtulmuş olur. Risk sadece proje konusu varlıklarla sınırlı kalır.

Proje finansmanı genellikle projeleri için büyük yatırım fonlarına gerek duyulan sermaye yoğun sanayilerde kullanılır. Bunlar arasında enerji yatırımları, boru hatları, madencilik yatırımları, ağır sanayi yatırımları sayılabilir. Bu projelerin sponsorları, çoğunlukla geleneksel finansmanda kredi değerliliği yeterli olmayan veya geleneksel finansmanla ilgili borç yükümlülüklerini üstlenmek istemeyen ya da bununla ilgili riskleri almak istemeyen taraflardır. (Geleneksel finansmanla kastedilen, bir işletmenin bilinen yöntemlerle kredi almasıdır).

3. Proje Finansmanının Özellikleri

Proje finansmanında kilit unsur gelecekte yaratılacak nakit akışlarının tahminidir. Tahmini nakit akışlarının belirsizlik içermesi olasılığı, riskin katılımcılar arasında her biri için kabul edilebilir düzeyde dağıtılmasını gerektirir. Nakit akışlarındaki belirsizliğin azalması yüksek borçlanma düzeyinin getirebileceği olumsuzlukları azaltır ve proje kapsamındaki varlıkların, proje ile ilgili şirketlerin veya sponsorların varlıklarından ayrılmasına olanak sağlar.

Tipik bir proje finansmanı, borcun tümüyle geri dönülemez olması durumunda, projeyi gerçekleştirecek sponsora geri dönülmemesini sağlayan bir borcu içerir. Projenin yarattığı getirilerin proje için alınan borcun anapara ve faizlerini karşılamada yetersiz kalması durumunda, sponsorların ödeme yapma yükümlülükleri yoktur. Bununla birlikte, geri dönülemez borçlarla ilgili riski minimize etmek için borç verenler sponsorlardan ve proje ile ilgili diğer katılımcılardan teminat, kefil ve taahhütname gibi dolaylı kredi desteği verilmesini isteyebilirler. Bazı durumlarda projenin büyüklüğüne ve özelliğine göre krediyi alanlara ve sponsorlara geri dönünebilen proje finansmanı türü de sözkonusudur.

Proje finansmanında sponsor genel olarak projenin yapım ve gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyacını karşılamak için yüksek düzeyde kaldıraç (borçlanma) arar. Kaldıraç oranının %80 hatta %100’lere ulaştığı sıkça rastlanan bir durumdur. Geri dönülemez proje finansmanındaki yüksek kaldıraç, sponsorun daha az özsermayeyi riske atmasına izin verir. Çünkü kaldıraç arttıkça sponsorun koyacağı özsermaye tutarı azalacaktır. Bu da sponsora özsermayesini azaltmadan projeyi finanse etme olanağı sağlar. Belirli durumlarda ayrıca düşük maliyet ve bazı vergi kolaylıkları nedeniyle sermaye maliyetinin düşmesine olanak sağlar.

Proje finansmanının yapısına bağlı olmakla birlikte, bütün finansal yükümlülükler bilanço dışıdır. Başka bir deyişle proje sponsoru proje borcunu bilançosunda göstermek zorunda değildir. Çünkü böyle bir borç ya geri dönülemez borçtur ya da sponsora sınırlı bir dönüşü içerir. Bu durum, bir finansal sıkıntı olması halinde sponsorların riskini sınırlayan önemli bir avantaj sağlar. Örneğin, sponsor proje finansmanındaki borcu bilançoda göstermemekle, bilançodaki borç kalemini artırmamış olur. Başka bir yatırım nedeniyle kredi almak istediğinde veya başka bir anlaşma yapmak istediğinde herhangi bir kısıtlama altında kalmamış, borçlu bir firma izlenimi yaratmamış olur. Buna karşılık, sponsorlar ticari, finansal ve inşaatla ilgili anlaşmalar gibi belirli türdeki anlaşmalardan doğan yükümlülükleri projenin süresi boyunca taşımak durumunda kalabilirler. Örneğin, gelişmekte olan piyasalarda sponsorlar projenin tamamlanmasını garanti etmekle yükümlü olabilirler.

Proje finansmanı projede maddi duran varlıkların ağırlıklı olduğu ve gelecekteki nakit akışlarının ayrıntılı ve bağlayıcı anlaşmalara dayanılarak tahmin edildiği projeler için uygundur. Bu anlaşmalar işlerin önceden belirlenen program kapsamında ve belirlenen zaman çizelgesi içinde başarıyla yürütülüp yürütülemeyeceğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Proje finasmanının bir diğer özelliği, genellikle devletin bu tür projeleri desteklemesi ve vergisel avantajlar sağlamasıdır. Proje finansmanı vergi yararını maksimize edecek şekilde yapılandırılır ve mevcut vergisel avantajlardan sponsorların yararlanması sağlanır.

Diğer taraftan, proje finansmanı oldukça karmaşık ve maliyetli bir yapıya sahiptir. Tarafları bulmak, taraflar arasında organizasyonu sağlamak, gerekli dökümanları hazırlamak, finansal altyapıyı oluşturmak ve projeyi yapılandırmak, geleneksel finansmana göre, proje finansmanında daha uzun bir süreci gerektirir. Yapım ve işletim giderleri, finansman giderleri, yasal harçlar ve bütün diğer masraflar oldukça yüksek tutarlara ulaşabilir.

Proje finansmanı her zaman kaynak maliyetini düşürücü etki göstermez.
Sermayenin maliyeti de geleneksel finansmana göre daha yüksek olabilir. Maliyetli olması nedeniyle proje finansmanı büyük ölçekli projeler için daha uygundur. Proje finansmanı kapsamındaki yatırımlar uzun dönemlidir.

 

0
Haberi Değerlendirin
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
(Henüz oylanmadı)
Gelen Aramalar
< Önceki Haber
Bütçe Yapmak = Huzur
Sonraki Haber >
Proje Finansmanında Taraflar
Yorumlar

"Proje Finansmanı (Project Finance)" Haberine yapılan yorum sayısı: 0
Yorumlar